Překlad písní
   
Loreena McKennitt - The highwayman
Text písně v originále a český překlad

The highwayman

Loupežník

Part I Část 1
 
The wind was a torrent of darkness Vítr byl bystřinou temnoty
among the gusty trees, mezi bouřlivými stromy,
The moon was a ghostly galleon Měsíc byl přízračnou galérou
tossed upon cloudy seas. zmítanou na oblačných mořích.
The road was a ribbon of moonlight Cesta byla stuhnou měsíčního svitu
over the purple moor, přes nachové vřesoviště,
And the highwayman came riding, A loupežník vjížděl
Riding, riding, Vjížděl, vjížděl
The highwayman came riding, Loupežník vjížděl,
up to the old inn-door. do vrat staré hospody.
 
He'd a French cocked-hat on his forehead, Měl na hlavě francouzský třírohý klobouk
a bunch of lace at his chin, krajkový věnec pod bradou,
A coat of the claret velvet, kabátec z vínového sametu
and breeches of brown doe-skin. a jezdecké kalhoty z hnědé jelenice
They fitted with never a wrinkle. Nebyl na nich jediný záhyb
His boots were up to the thigh! Jeho boty sahaly až ke stehnům!
And he rode with a jewelled twinkle, A jel se zářivou zdobností
His pistol butts a-twinkle, Rukojeť jeho pistole zářila
His rapier hilts a-twinkle, Jílec jeho rapíru zářil
under the jewelled sky. pod třpytivým nebem.
 
And over the cobbles he clattered A koňské podkovy klapaly po dláždění
and clashed in the dark inn-yard. a rachotily v temnotě hospodského dvorku
And he tapped with his whip on the shutters, A on zaklepal svým bičem na okenice,
but all was locked and barred. ale všechno bylo zamčené a zabarikádované.
He whistled a tune to the window, Zapískal melodii do okna
and who should be waiting there a kdo jiný by tu měl čekat.
But the landlord's black-eyed daughter, Než krčmářova černooká dcera
Bess, the landlord's daughter, Bess, krčmářova dcera,
Plaiting a dark red love-knot Vplétající temně rudou stužku věrné lásky,
into her long black hair. do svých dlouhých černých vlasů.
 
And dark in the dark old inn-yard A v temnotě tmavého hospodského dvorku
a stable-wicket creaked vrzla dvířka stáje
Where Tim the ostler listened. Za kterými poslouchal Tim, štolba.
His face was white and peaked. Jeho tvář byla bílá a špičatá.
His eyes were hollows of madness, Jeho oči byly hlubinami šílenství,
his hair like mouldy hay, jeho vlasy jako plesnivé seno,
But he loved the landlord's daughter, Ale on miloval krčmářovu dceru,
The landlord's red-lipped daughter. Krčmářovu dceru s rudými rty.
Dumb as a dog he listened, Němě jako pes poslouchal
and he heard the robber say: a slyšel, co lupič říká:
 
"One kiss my bonny sweetheart, "Jediný polibek, můj milý drahoušku,
I'm after a prize to-night, Usiluju o poklad dnes v noci
But I shall be back with the yellow gold Ale měl bych se vrátit se žlutým zlatem
before the morning light; než se ráno rozední;
If they press me sharply, Jestli mě ostře přiskřípnou
and harry me through the day, a budou mě ve dne pronásledovat,
Then look for me by the moonlight, Pak mě hledej ve svitu měsíce
Watch for me be the moonlight, Vyhlížej mě ve svitu měsíce
I'll come to thee by the moonlight, Příjdu k Tobě při svitu měsíce
though hell should bar the way." i kdyby mi mělo zkřížit cestu samotné peklo."
 
He rose upright in the stirrups. Vztyčil se ve třmenech.
He scarce could reach her hand, Aby mohl dosáhnout na její ruku
But she loosened her hair i' the casement. Ale ona si rozpustila vlasy přímo v okně
His face burnt like a brand Jeho tvář zářila jako cejch
As the black cascade of perfume Když černý voňavý vodopád
came tumbling over his breast; se rozprostřel po jeho hrudi;
And he kissed its waves in the moonlight, A on líbal ty vlny v záři měsíce,
(Oh, sweet waves in the moonlight!) (Oh, sladké vlny v záři měsíce!)
He tugged at his reins in the moonlight, Škubnul opatěmi v záři měsíce
and galloped away to the west. a odcválal pryč na západ.
 
Part II Část II
 
He did not come at the dawning. Nepřišel při rozednění
He did not come at noon; Nepřišel v poledne;
And out of the tawny sunset, A po oranžovém západu slunce,
before the rise o' the moon, dříve, než vyšel měsíc
When the road was a gypsy's ribbon, Když cesta byla jako cikánská stuha,
looping the purple moor, kličkující nachovým vřesovištěm,
A red-coat troop came marching, Vojsko v červených kabátech pochoduje,
Marching, marching, Pochoduje, pochoduje,
King George's men came marching, Muži krále Jiřího pochodují,
up to the old inn-door. do vrat staré hospody.
 
They said no word to the landlord. Krčmářovi neřekli ani slovo.
They drank his ale instead. Místo toho radši pili své pivo.
But they gagged his daughter, Ale jeho dceři dali roubík
and bound her, to the foot of her narrow bed. a přivázali ji k noze její úzké postele.
Two of them knelt at her casement, Dva z nich klečeli u jejího okna,
with muskets at their side! s mušketami u boku!
There was death at every window; V každém okně čekala smrt;
Hell at one dark window; V jednom temném okně samo peklo;
For Bess could see, through the casement, Pro Bess, která mohla vidět skrz okno
the road that he would ride. cestu, po které by on jel.
 
They had tied her up to attention, Oni ji pečlivě svázali,
with many a sniggering jest. s mnohým chechtáním a posměšky.
They had bound a musket beside her, Vedle ní přivázali mušketu,
with the barrel beneath her breast! její hruď podložili sudem!
"Now, keep good watch!" and they kissed her. "Teď si užij dobrý výhled!" a políbili ji.
She heard the dead man say Slyšela říkat mrtvého muže
'Look for me by the moonlight; 'Hledej mě ve svitu měsíce
Watch for me by the moonlight; Vyhlížej mě ve svitu měsíce
I'll come to thee by the moonlight, Příjdu k Tobě při svitu měsíce
though hell should bar the way!' i kdyby mi mělo zkřížit cestu samotné peklo.'
 
She twisted her hands behind her; Ona zkroutila své ruce za sebe;
but all the knots held good! ale všechny uzly držely dobře!
She writhed her hands till her fingers Kroutila rukama až její prsty
were wet with sweat or blood! byly vlhké potem nebo krví!
They stretched and strained in the darkness, Oni se rozešli a rozložili v temnotě
and the hours crawled by like years, a hodiny se vlekly jako roky,
Till, now, on the stroke of midnight, Až teď, s úderem půlnoci,
Cold on the stroke of midnight, Chladným úderem půlnoci
The tip of one finger touched it! Koncem jednoho prstu se toho dotkla!
The trigger at least was hers! Minimálně spoušť byla její!
 
The tip of one finger touched it. Koncem jednoho prstu se toho dotkla!
She strove no more for the rest. Neméně se snažila o zbytek.
Up, she stood up to attention, Nahoru, opatrně se vztyčila,
with the muzzle beneath her breast. s roubíkem pod svou hrudí.
She would not risk their hearing; Nemohla by riskovat, že ji uslyší;
she would not strive again; už by se nemohla znovu snažit;
For the road lay bare in the moonlight; Zatím byla cesta v měsíčním svitu pustá
Blank and bare in the moonlight; Prázdná a pustá v měsíčním svitu
And the blood of her veins, in the moonlight, A krev v jejích žilách, v měsíčním svitu,
throbbed to her love's refrain. pulzovala refrén její lásky.
 
'Tlot-tlot; tlot-tlot!' Had they heard it? 'Klap-klap; klap klap!' Slyšeli to?
The horse-hoofs ringing clear; Kopyta koně jasně zvoní;
'Tlot-tlot, tlot-tlot,' in the distance! 'Klap-klap; klap klap' vzdálené!
Were they deaf that they did not hear? Byli hluší, že neslyšeli?
Down the ribbon of moonlight, Dole na stužce měsíčního svitu,
over the brow of the hill, přes úbočí kopce,
The highwayman came riding, Loupežník přijíždí,
Riding, riding! Přijíždí, příjíždí!
The red-coats looked to their priming! Červenokabátníci se podívali na svou past
She stood up, straight and still. Ona stála, rovně a pořád.
 
'Tlot-tlot,' in the frosty silence! 'Klap klap' v mrazivém tichu!
'Tlot-tlot,' in the echoing night! 'Klap klap' v ozvěně noci!
Nearer he came and nearer. Přijíždí blíž a blíž.
Her face was like a light. Její tvář byla jako světlo.
Her eyes grew wide for a moment; Její oči se na moment rozšířily;
she drew one last deep breath, naposledy se zhluboka nadechla,
Then her finger moved in the moonlight, Pak se její prst pohnul ve svitu měsíce,
Her musket shattered the moonlight, Její mušketa roztříštila měsíční svit,
Shattered her breast in the moonlight Roztrhala její hruď v měsíčním svitu
and warned him with her death. a varovala ho její smrtí.
 
He turned; He spurred to the west; Obrátil se a pobídl koně směrem k západu
he did not know she stood Nevěděl, že stála
Bowed, with her head o'er the musket, Skloněná, s hlavou přes mušketu,
drenched with her own red blood! promáčená svou vlastní rudou krví!
Not till the dawn he heard it, Než začalo svítat, slyšel to,
his face grew grey to hear jeho tvář zešedla, když slyšel
How Bess, the landlord's daughter, Jak Bess, krčmářova dcera,
The landlord's black-eyed daughter, Krčmářova černooká dcera,
Had watched for her love in the moonlight, Vyhlížela svou lásku v měsíčním svitu
and died in the darkness there. a zemřela tam v temnotě.
 
And back, he spurred like a madman, A zpět, pobízel koně jako šílenec,
shrieking a curse to the sky, Proklínal nebesa,
With the white road smoking behind him Na bílé cestě se za ním zvedal prach
and his rapier brandished high. a jeho rapír máchal vysoko
Blood-red were his spurs i' the golden noon; Krvavě rudé byly jeho ostruhy ve zlatém poledni;
wine-red was his velvet coat; vínově rudý byl jeho sametový kabátec;
When they shot him down on the highway, Když ho zastřelili na cestě,
Down like a dog on the highway, jako psa na cestě,
And he lay in his blood on the highway, A on ležel ve své krvi na cestě,
with the bunch of lace at his throat. S věncem krajek na hrdle.
 
'Still of a winter's night, they say, Stále o zimní noci, říkají,
when the wind is in the trees, když vítr sténá ve stromoví.
When the moon is a ghostly galleon Když měsíc je jako přízračná galéra
tossed upon cloudy seas, zmítaná na moři mračen,
When the road is a ribbon of moonlight Když cesta je stuhou měsíčního svitu
over the purple moor, přes nachové vřesoviště,
A highwayman comes riding, Loupežník vjíždí,
Riding, Riding, Vjíždí, vjíždí
A highwayman comes riding, Loupežník vjíždí,
up to the old in-door. do vrat staré hospody.
 
Over the cobbles he clatters A koňské podkovy klapou po dláždění
and clangs in the dark inn-yard. a rachotí v temnotě hospodského dvorku
And he taps with his whip on the shutters, A on klepe svým bičem na okenice,
but all is locked and barred. ale všechno je zamčené a zabarikádované.
He whistles a tune to the window, Píská melodii do okna
and who should be waiting there a kdo jiný by tu měl čekat.
But the landlord's black-eyed daughter, Než krčmářova černooká dcera
Bess, the landlord's daughter, Bess, krčmářova dcera,
Plaiting a dark red love-knot Vplétající temně rudou stužku věrné lásky,
into her long black hair.'do svých dlouhých černých vlasů.
 
Text vložil: Pohodář Tom (4.10.2019)
Překlad: Pohodář Tom (4.10.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1327 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
374 písní
7.Matri
301 písní
8.Eli
280 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Sedmikráska
76 písní
14.Nikola
74 písní
15.Monika
70 písní
16.Nikouš
60 písní
17.Cas
55 písní
18.Chiquita
47 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad