Překlad písní
   
Eminem - Stan
Text písně v originále a český překlad

Stan

Stan

My tea's gone cold Vychladol mi čaj, zaujíma ma,
I'm wondering why I got out of bed at all prečo som vôbec vstala z postele.
The morning rain clouds up my window Ranný dážď mi zahmlieva okno
And I can't see at all a nič nevidím.
And even if I could it'd all be gray A aj keby som mohla, bolo by všetko šedé,
But your picture on my wall ale tvoja fotka na stene
It reminds me that it's not so bad, it's not so bad mi pripomína, že to nie je také zlé, nie je to také zlé.
 
Dear Slim, I wrote you, but you still ain't callin' Milý Slim, napísal som ti, ale ty si sa ešte neozval.
I left my cell, my pager and my home phone at the bottom Nechal som ti dole adresu, pejdžer a pevnú linku.
I sent two letters back in autumn, you must not've got 'em Poslal som ti na jeseň dva listy - nemohol si ich dostať,
There probably was a problem at the post office or somethin' asi mali problém na pošte alebo niečo iné.
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot 'em Niekedy naškrabem adresu veľmi nečitateľne.
But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? Ale na to ser, ako sa máš? Ako sa má tvoja dcéra?
My girlfriend's pregnant too, I'm 'bout to be a father Moja frajerka je tiež tehotná, čoskoro budem otcom.
If I have a daughter, guess what I'ma call her? Keď budem mať dcéru, hádaj, ako sa bude volať?
I'ma name her Bonnie Bude to Bonnie.
I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry Tiež som čítal o tvojím strýkovi Ronniem, je mi to ľúto.
I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him Mal som kamoša, ktorý sa zabil kvôli jednej kurve, čo ho nechcela.
I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan Viem, že toto asi počuješ každý deň, ale ja som tvoj najväčší fanúšik.
I even got the underground shit that you did with Skam Mám dokonca aj tú podpultovú sračku, čo si robil so Skamom.
I got a room full of your posters and your pictures, man Mám izbu plnú tvojich plagátov a fotiek.
I like the shit you did with Rawkus too, that shit was phat Taktiež mám rád tie blbosti, čo si robil s Rawkusom, bolo to cool.
Anyways, I hope you get this, man, hit me back Každopádne dúfam, že toto dostaneš, ozvi sa.
Just to chat, truly yours, your biggest fan, this is Stan Len na pokec, tvoj fakt naj, najväčší fanúšik Stan.
 
My tea's gone cold Vychladol mi čaj, zaujíma ma,
I'm wondering why I got out of bed at all prečo som vôbec vstala z postele.
The morning rain clouds up my window Ranný dážď mi zahmlieva okno
And I can't see at all a nič nevidím.
And even if I could it'd all be gray A aj keby som mohla, bolo by všetko šedé,
But your picture on my wall ale tvoja fotka na stene
It reminds me that it's not so bad, it's not so bad mi pripomína, že to nie je také zlé, nie je to také zlé.
 
Dear Slim, you still ain't called or wrote, I hope you have a chance Milý Slim, stále si sa mi neozval ani nenapísal, dúfam že máš možnosť.
I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans Nie som naštvaný, len myslím, že je blbé neodpovedať fanúšikom.
If you didn't want to talk to me outside the concert Ak si so mnou nechcel hovoriť vonku po koncerte,
You didn't have to tak si nemusel,
But you coulda signed an autograph for Matthew ale mohol si podpísať fotku Matthewovi.
That's my little brother, man, he's only six years old Je to môj malý brat, je mu ešte len šesť.
We waited in the blisterin' cold Čakali sme v hroznej zime
For you, for four hours, and you just said no na teba štyri hodiny, a ty si povedal len: "Nie."
That's pretty shitty, man, you're like his fuckin' idol To je pekne na hovno, si ako jeho zasratý idol.
He wants to be just like you, man, he likes you more than I do Chce byť ako ty, má ťa radšej ako ja.
I ain't that mad though, I just don't like being lied to Nie som tak naštvaný, len nemám rád, keď mi niekto klame.
Remember when we met in Denver? Spomínaš keď sme sa stretli v Denvri?
You said if I'd write you, you would write back Povedal si, že keď ti napíšem, tak odpíšeš.
See, I'm just like you in a way: I never knew my father neither Svojím spôsobom som ako ty,taktiež som nikdy nepoznal svojho otca.
He used to always cheat on my mom and beat her Zvykol podvádzať moju mamu a biť ju.
I can relate to what you're sayin' in your songs Môžem ti rozprávať o tom čo hovoríš vo svojich pesničkách,
So when I have a shitty day, I drift away and put 'em on takže keď mám na hovno deň, utečiem a pustím si ich.
‘Cause I don't really got shit else Pretože nemám nič iné,
So that shit helps when I'm depressed takže mi tieto sračky pomôžu, keď mám depresiu.
I even got a tattoo of your name across the chest Dokonca mám aj vytetované tvoje meno na hrudníku.
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds Niekedy sa dokonca režem, len aby som videl, ako veľmi to krváca.
It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me Je to ako adrenalín, tá bolesť ma uchvacuje.
See, everything you say is real, and I respect you ‘cause you tell it Pozri, všetko čo povieš je skutočné a ja ťa uznávam, pretože si to povedal.
My girlfriend's jealous ‘cause I talk about you 24/7 Moja frajerka žiarli, pretože o tebe rozprávam 24/7.
But she don't know you like I know you, Slim, no one does Ale ona ťa nepozná tak, ako ja, Slim, to nikto.
She don't know what it was like for people like us growin' up Ona nevie, aké to bolo pre nás dvoch vyrastať.
You gotta call me, man Mal by si sa mi ozvať,
I'll be the biggest fan you'll ever lose, sincerely yours, Stan budem tvoj najväčší fanúšik, čo si kedy stratil. S pozdravom, Stan.
P.S. We should be together too PS: Mali by sme byť spolu tiež.
 
My tea's gone cold Vychladol mi čaj, zaujíma ma,
I'm wondering why I got out of bed at all prečo som vôbec vstala z postele.
The morning rain clouds up my window Ranný dážď mi zahmlieva okno
And I can't see at all a nič nevidím.
And even if I could it'd all be gray A aj keby som mohla, bolo by všetko šedé,
But your picture on my wall ale tvoja fotka na stene
It reminds me that it's not so bad, it's not so bad mi pripomína, že to nie je také zlé, nie je to také zlé.
 
Dear Mr. ''I'm Too Good to Call or Write My Fans'' Drahý pane. ''Som príliš dobrý, aby som volal alebo písal svojim fanúšikom''
This'll be the last package I ever send your ass Toto bude to posledné, čo som ti kedy, do riti, poslal.
It's been six months, and still no word — I don't deserve it? Už to bude šesť mesiacov a stále ani slovo. Nezaslúžim si to?
I know you got my last two letters Viem že si dostal moje posledné dva listy,
I wrote the addresses on 'em perfect adresy som na nich napísal perfektne.
So this is my cassette I'm sendin' you, I hope you hear it Takže toto je moja kazeta, ktorú ti posielam, dúfam, že to počuješ.
I'm in the car right now, I'm doin' 90 on the freeway Práve som v aute. Idem 150 po diaľnici.
Hey, Slim, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive? Hej, Slim, vypil som dva decáky vodky, necháš ma riadiť?
You know the song by Phil Collins, "In the Air of the Night" Poznáš tú pesničku od Phila Collinsa, "In The Air Of The Night"?
About that guy who coulda saved that other guy from drownin' O tom chlapovi, ktorý mohol zachrániť iného chlapa pred utopením,
But didn't, then Phil saw it all, then at a show he found him? ale nezachránil? Ako to všetko Phil videl a na show ho našiel?
That's kinda how this is: you coulda rescued me from drownin' Toto je celkom rovnaké, mohol si ma zachrániť pred utopením.
Now it's too late, I'm on a thousand downers now, I'm drowsy Teraz už je moc neskoro - som nasratý.
And all I wanted was a lousy letter or a call A jediné čo som chcel, bol blbý list alebo zavolanie.
I hope you know I ripped all of your pictures off the wall Dúfam, že vieš, že som strhal všetky tvoje fotky zo steny.
I loved you, Slim, we coulda been together — think about it! Miloval som ťa, Slime, mohli sme byť spolu - premýšľaj o tom.
You ruined it now, I hope you can't sleep and you dream about it Teraz si to zničil, dúfam, že nemôžeš spať a sníva sa ti o tom
And when you dream I hope you can't sleep a keď snívaš tak dúfam, že nemôžeš spať
And you scream about it; I hope your conscience eats at you a kričíš o tom. Dúfam, že ťa tvoje svedomie zožiera,
And you can't breathe without me a že bezo mňa nemôžeš dýchať.
See, Slim— shut up, bitch! I'm tryin' to talk Hey, Slim - Drž hubu suka, pokúšam sa hovoriť!
Hey, Slim, that's my girlfriend screamin' in the trunk Hey, Slim, to je moja frajerka kričiaca v kufri.
But I didn't slit her throat, I just tied her up, see I ain't like you Ale nepodrezal som jej krk, len som ju zviazal, vidíš, nie som ako ty.
‘Cause if she suffocates she'll suffer more and then she'll die too Pretože keď sa dusí, bude trpieť viac a potom rovnako zdochne.
Well, gotta go, I'm almost at the bridge now No, musím ísť, som skoro na moste.
Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?! No do riti, zabudol som ako mám túto sračku vlastne odoslať ?!
 
My tea's gone cold Vychladol mi čaj, zaujíma ma,
I'm wondering why I got out of bed at all prečo som vôbec vstala z postele.
The morning rain clouds up my window Ranný dážď mi zahmlieva okno
And I can't see at all a nič nevidím.
And even if I could it'd all be gray A aj keby som mohla, bolo by všetko šedé,
But your picture on my wall ale tvoja fotka na stene
It reminds me that it's not so bad, it's not so bad mi pripomína, že to nie je také zlé, nie je to také zlé.
 
Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy Milý Stan, chcel som ti napísať skôr, ale mal som proste moc práce.
You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Povedal si, že tvoja frajerka je tehotná, v koľkom je mesiaci?
Look, I'm really flattered you would call your daughter that Pozri, fakt mi lichotí, že chceš takto pomenovať svoju dcérku.
And here's an autograph A tu je podpis
For your brother; I wrote it on a Starter cap pre tvojho brata: napísal som to na Starter čiapku.
I'm sorry I didn't see you at the show, I musta missed you Je mi ľúto, že som ťa na show nevidel, musel som ťa minúť.
Don't think I did that shit intentionally just to diss you Nemysli si, že som to urobil schválne, aby som ťa nasral.
But what's this shit you said about you like to cut your wrists too? A čo to je za kravinu, keď si povedal, že sa rád režeš do zápästia?
I say that shit just clownin', dawg, come on, how fucked up is you? Poviem ti, že to je pekná blbosť, no tak, čo je to kurva s tebou?
You got some issues, Stan, I think you need some counselin' Máš problémy, Stan, myslím, že potrebuješ pomoc
To help your ass from bouncin' s tým všetkým neporiadkom,
Off the walls when you get down some potrebuješ dať niektoré plagáty preč zo steny.
And what's this shit about us meant to be together? A čo to bolo za kravinu, že sme mohli byť spolu?
That type of shit'll make me not want us to meet each other Tento typ sračiek ma odrádza od toho, aby sme sa stretli.
I really think you and your girlfriend need each other Fakt si myslím, že ty a tvoja frajerka sa navzájom potrebujete.
Or maybe you just need to treat her better Alebo sa k nej možno len potrebuješ správať lepšie.
I hope you get to read this letter Snáď si tento list prečítaš,
I just hope it reaches you in time len dúfam, že sa k tebe dostane včas.
Before you hurt yourself, I think that you'll be doin' just fine Ešte predtým, než si ublížiš. Myslím, že by si urobil lepšie,
If you relax a little, I'm glad I inspire you, but Stan keby si sa trochu upokojil. Som rád, že ťa inšpirujem, ale Stan,
Why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan prečo si tak naštvaný? Skús pochopiť, že ťa chcem ako fanúšika.
I just don't want you to do some crazy shit Len nechcem, aby si urobil nejakú šialenosť.
I seen this one shit on the news Jednu takú blbosť som videl v správach
A couple weeks ago that made me sick pred pár týždňami a urobilo sa mi z nej blbo.
Some dude was drunk and drove his car over a bridge Nejaký týpek bol opitý a išiel cez most
And had his girlfriend in the trunk s jeho frajerkou v aute,
And she was pregnant with his kid ktorá bola tehotná.
And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to V aute našli nahrávku, ale nepovedali pre koho bola.
Come to think about it, his name was… it was you, damnKeď nad tým tak rozmýšľam, volal sa ... bol si to ty, sakra.
 
Text vložil: Jani (15.3.2020)
Překlad: Jani (15.3.2020)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Eminem
Love The Way You Lie Nikola
Stan Jani
The Monster Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
6. Would You Be So Kind? (Dodie)
7. Without You (Mariah Carey)
8. St. Anger (Metallica)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. We Know Where You Fucking Live (Marilyn Manson)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Rob Thomas
5.Imagine Dragons

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1128 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
364 písní
7.Matri
247 písní
8.Eli
246 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
95 písní
13.Sedmikráska
76 písní
14.Nikola
74 písní
15.Nikouš
60 písní
16.Cas
55 písní
17.Chiquita
47 písní
18.Cyantech
35 písní
19.Chlupatá Okurka
31 písní
20.Káťa
29 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad