Překlad písní
   
Marty Robbins - Feleena (From El Paso)
Text písně v originále a český překlad

Feleena (From El Paso)

Felína (Z El Pasa)

Out in New Mexico, many long years ago V Mexiku, před mnoha lety
There in a shack on the desert, one night in a storm tam v chatrči na poušti, jedné noci v bouři
Amid streaks of lightnin' and loud desert thunder uprostřed blesků a hlučného hromobití
To a young Mexican couple, a baby was born; se narodilo mladým Mexičanům děťátko
Just as the baby cried, thunder and lightnin' died s pláčem dítěte hromy a blesky pohasly
Moon gave it's light to the world and the stars did the same měsíc světlem požehnal svět, rovněž tak hvězdy
Mother and Father, both proud of the daughter otec a matka byli oba pyšní na svou dceru
That heaven had sent them, Feleena was this baby's name. kterou jim nebesa seslala, Felína tak se to dítě jmenovalo
 
When she was seventeen, bothered by crazy dreams Když jí bylo sedmnáct, soužená bláznivými sny
She ran away from the shack and left them to roam utekla z chatrče a zanechala sny, ať se toulají
Father and Mother, both asked one another matka a otec se navzájem ptali
What made her run away, what made Feleena leave home; co ji přimělo utéct, proč Felína opustila domov
Tired of the desert nights, fartherly grieved to strife už měla dost nocí, kdy byla sama, hádky s otcem ji rmoutily
She ran away late one night in the moon's golden gleam utekla pozdě v noci za měsíční zlatavé záře
She didn't know where she'd go, but she'd get there nevěděla, kam půjde, ale dostane se tam
And she would find happiness, if she would follow her dream. a najde štěstí, když půjde za svým snem
 
After she ran away, she went to Sante Fe Když utekla, šla do Santa Fe
And in the year that she stayed there, she learned about life a toho roku tam zůstala, učila se životu
In just a little while, she learned that with a smile a za malou chvilku se životu učila s úsměvem
 
She could have pretty clothes, she could be any man's wife; Mohla mít hezké šaty, mohla být ženou kterékoliv
Rich men romanced her, they dined and they danced her bohatí muži jí vyprávěli báchorky, zvali na večeři a tančili s ní
She understood men and she treated them all just the same chápala muže a nedělala mezi nimi rozdíl
A form that was fine and rare, dark shining glossy hair postava, taková drobná a neobyčejná, tmavé lesklé vlasy
Lovely to look at Feleena was this woman's name. hezký to byl pohled na Felínu, tak se ta žena jmenovala
 
Restless in Sante Fe, she had to get away Neměla klid v Santa Fe, musela odejít
To any town where the lights had a much brighter glow do města, je jedno, kterého, ale kde světla svítila jasněji
One cowboy mentioned the town of El Paso jeden kovboj zmínil město El Paso
They never stopped dancin' and money like whiskey did flow; kde se nikdy nepřestane tančit a peníze tečou jako whiskey
She bought a one-way, a ticket from Sante Fe koupila si jízdenku ze Santa Fe
Three days and nights on a stage with a rest now and then tři dny a tři noci v dostavníku, občas odpočinek
She didn't mind that, she knew she would find that nevadilo jí to, věděla, že to najde
Her new life would be more exciting than where she had been. její nový život bude mnohem vzrušující než ten, kde byla předtím
 
The stage made it's last stop, up there on the mountain top Dostavník naposledy zastavit, tam na vrcholu hory
To let her see all of the lights at the foot of the hill aby se mohla podívat na všechna světla na úpatí
Her world was brighter and deep down inside her její svět byl zářivější a hluboko uvnitř
An uncontrolled beating, her young heart just wouldn't be still; neovladatelný tlukot, její mladé srdce se nemohlo ztišit
She got a hotel, a room at the Lily Belle sehnala si hotel, pokojík u Lily Belle
Quickly she changed to a form-fitting black satin dress rychle se převlékla do přiléhavých šatů z černého saténu
Ev'ry man stopped to stare, at this form fine and rare každý chlap se zastavil a zíral na takovou postavu, drobnou a neobyčejnou
Even the women remarked of the charm she possessed. dokonce i ženy si všimly jejího půvabu
Dancin' and laughter, was what she was after tanec a smích, to chtěla
And Rosa's Cantina had lights, with love in the gleam a v Kantýně Rosa byla světla, se třpytem lásky
That's what she hunted and that's what she wanted to hledala a to chtěla
Rosa's was one place, a nice girl would never be seen; U Rosy bylo místo, hezké děvče tam nikdy neviděli
It was the same way, it was back in Sante Fe bylo to stejné, bylo to jak tehdy v Santa Fe
Men would make fools of themselves at the thought of romance muži ze sebe dělali blázny při pomyšlení na milostný románek
Rosa took heed of, the place was in need of Rosa se starala, místo potřebovalo
This kind of excitement, so she paid Feleena to dance. takové vzrušení, tak platila Felínu, aby tancovala
 
A year passed and maybe more and then through the swingin' doors Uplynul rok a možná víc a pak lítačkami
Came a young cowboy so tall and so handsomely dressed prošel mladý kovboj tak vysoký a hezky oblečený
This one was new in town, hadn't been seen around ten byl ve městě nový, před tím se tam neukázal
He was so different, he wasn't like all of the rest; byl tak jiný, nebyl jako všichni ostatní
Feleena danced close to him, then threw a rose to him Felína se na něho při tanci tiskla, pak mu hodila růži
Quickly he walked to her table and there he sat down rychle přišel k jejímu stolu a sedl si
And in a day or so, wherever folks would go a za den nebo tak, pokaždé, když místní odešli
They'd see this young cowboy, showin' Feelena the town. viděli toho mladého kovboje, jak doprovází Felínu městem
 
Six weeks he went with her, each minute spent with her Šest týdnů s ní chodil, každou minutu s ní strávil
But he was insanely jealous of glances she'd give ale šíleně žárlil pokaždé, když na někoho letmo pohlédla
Inside he was a-hurtin', from all of her flirtin' uvnitř se tím jejím flirtováním trápil
That was her nature and that was the way that she lived; to byla její povaha, takový byl jejíživot
She flirted one night, it started a gun-fight jednou v noci flirtovala, tak začala přestřelka
 
And after the smoke cleared away, on the floor lay a man a když se kouř rozplynul, na podlaze ležel muž
Feleena's young lover, had shot down another Felínin mladý milenec toho druhého zastřelil
And he had to leave there, so out through the back door he ran. a musel to místo opustit, tak utekl zadními dveřmi
 
The next day at five o'clock, she heard a rifle shot Druhý den v pět hodin uslyšela výstřel z pistole
Quickly she ran to the door, that was facin' the pass rychle utíkala ke dveřím, které vedly do průchodu
She saw her cowboy, her wild-ridin' cowboy viděla svého kovboje, svého zběsile cválajícího kovboje
 
Low in the saddle, her cowboy was ridin' in fast; skleslý v sedle, její kovboj jel rychle
She ran to meet him, to kiss and to greet him utíkala k němu, aby ho políbila a pozdravila
He saw her and motioned her back, with a wave of his hand uviděl ji a mávnutím ruky pokynul, ať se vrátí
Bullets were flyin', Feleena was cryin' kulky létaly, Felína plakala
As she saw him fall from the saddle and into the sand. když ho viděla, jak zhroutil ze sedla do písku
Feleena knelt near him, to hold and to hear him Felína si klekla vedle něho, aby ho zvedla a slyšela
 
When she felt the warm blood that flowed from the wound in his side když pocítila teplou krev, která vytékala z rány v boku
He raised to kiss her and she heard him whisper zvedl se, aby ji políbil a slyšela, jak zašeptal
"Never forget me - Faleena it's over, goodbye." „nikdy na mně nezapomeň – Felíno, je konec, sbohem“
 
Quickly she grabbed for, the six-gun that he wore rychle popadla jeho šestiranný revolver, který nosil
And screamin' in anger and placin' the gun to her breast a s výkřikem hněvu si přiložila zbraň k hrudi
Bury us both deep and maybe we'll find peace pohřběte nás oba, možná najdeme klid
And pullin' the trigger, she fell 'cross the dead cowboy's chest. a smáčkla spoušť, padla přes hruď mrtvého kovboje
 
Out in El Paso, whenever the wind blows Tam v El pasu, kdykoli vane vítr
If you listen closely at night, you'll hear in the wind když budete pozorně v noci poslouchat, uslyšíte ve větru
A woman is cryin', it's not the wind sighin' pláč ženy, to není vzdychající vítr
Old timer's tell you, Feleena is callin' for him; pamětník vám řekne, Felína ho volá
You'll hear them talkin' and you'll hear them walkin' uslyšíte je, jak si spolu povídají a uslyšíte je, jak se procházejí
You'll hear them laugh and you'll look, but there's no one around uslyšíte je, jak se smějí, podíváte se, ale nikdo tam nebude
 
Don't be alarmed - there is really no harm there neděste se, fakt tam nic nehrozí
It's only the young cowboy, showin' Feleena the town. je to jen mladý kovboj, jak doprovází Felínu městem
 
 
Text vložil: Ellie (28.11.2019)
Překlad: Ellie (28.11.2019)


Baví tě překládat texty? Umíš cizí jazyky? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Marty Robbins
Feleena (From El Paso) Ellie


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. RUNAWAY (half alive)
5. Mama Said (Lukas Graham)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
8. Without You (Mariah Carey)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. That Easy (Yellow Days)
5. Without You (Mariah Carey)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Maroon 5
3.Marilyn Manson
4.Imagine Dragons
5.Rob Thomas

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
1300 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.dr4ke
403 písní
5.Maty
393 písní
6.Anet :)
364 písní
7.Matri
296 písní
8.Eli
279 písní
9.Frozty
235 písní
10.NutiTuti
161 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
99 písní
13.Sedmikráska
76 písní
14.Nikola
74 písní
15.Nikouš
60 písní
16.Cas
55 písní
17.Chiquita
47 písní
18.Monika
46 písní
19.Cyantech
35 písní
20.Chlupatá Okurka
31 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad